Unsubscribe from our newsletters

Please enter a valid email address:

powered by phpList 3.0.12, © phpList ltd

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

Zure datu-pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Kultura Sailburuordetzaren kontaktuak.

Arduraduna: Kultura Sailburuordetza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Helburua: Pertsona fisikoen eta pertsona juridikoen ordezkarien kontaktu-zerrenda edukitzea, erakunde eta komunikazio-harremanei erantzuna emateko.

Legitimazioa:
 • Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 • Hartzaileak: Ez da daturik lagatzen

  Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.

  Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua: www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/149900-capa2-eu.shtml

  Araudia:
 • Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf).
 • 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf).


 • Información básica sobre protección de datos

  Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada: Agenda de contactos de la Viceconsejería de Cultura.

  Responsable: Viceconsejería de Cultura, Departamento de Cultura y Política Lingüística

  Finalidad: Disponer de la relación de contactos de personas físicas y representantes de personas jurídicas para responder a las relaciones institucionales y de comunicación.

  Legitimación:
 • Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
 • Destinatarios: No se prevé comunicación de datos.

  Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se recogen en la información adicional.

  Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web: www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/149900-capa2-es.shtml

  Normativa:
 • Reglamento General de Protección de Datos (eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=ES).
 • Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-16673).
 •  
   

  Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco